เอกสารวิชาการ

ลิงก์เข้าเว็บไซต์ OBEC Content Center

การประชุมชี้แจง OBEC Content Center

แนวทางการขับเคลื่อน OBEC Content Center

ประกาศแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

แบบรายงานผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

แบบรายงานผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน OBEC Content Center

บันทึกข้อความ - บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)

เอกสารรายงานผลกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เอกสารจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ - รายงานสื่อการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ - รายงานสื่อการจัดการเรียนรู้

เอกสารสื่อการจัดการเรียนรู้

เอกสารสื่อการจัดการเรียนรู้


คำร้องขอลาออกจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

คำร้องขอลาออกจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

คำร้องขอลาออกจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี-โครงการฟุตบอล

คำร้องขอลาออกจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี-โครงการฟุตบอล

แบบบันทึกขอแขวนลอยนักเรียน

แบบบันทึกขอแขวนลอยนักเรียน

แบบฟอร์มขอเลื่อนการสอบ

แบบฟอร์มขอเลื่อนการสอน

แบบฟอร์มขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม

แบบฟอร์มขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม

แบบฟอร์มคำร้องขอลาหยุดพักการเรียน

แบบฟอร์มคำร้องขอลาหยุดพักการเรียน

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป - วช.15

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป - วช.15

แบบฟอร์มเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง - วช.24

แบบฟอร์มเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง - วช.24

แบบหนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้า

แบบหนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้า

แบบขออนุญาตแลกคาบสอน - วช.03

แบบขออนุญาตแลกคาบสอน - วช.03

ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม