ประวัติโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดิมคือ “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของชาติ และเป็นการตอบแทนข้าราชการสังกัดกองทัพบก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตรหลาน

ในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพลผิน ชุณหะวัน รองผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้น จึงชักชวนข้าราชการกองทัพบกทุกท่านให้เสียสละเงินรายได้ปีละ 1 วันให้กองทัพบก เพื่อรวบรวมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก และได้ดำเนินการสะสมเงินจำนวนนี้ ตั้งต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2492 เป็นต้นมา

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2509 จึงเริ่มการก่อสร้างโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลางขึ้น บนเนื้อที่ 58 ไร่ ริมถนนวิภาวดี - รังสิต โดย ฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร ผู้บัญชาการทหารบบกในขณะนั้น ได้ทอบหมายให้ พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี เป็นประธานอนุกรรมการการจัดตั้งและก่อสร้าง โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2511 โดย ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียน

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2517 กองทัพบกได้โดนโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง ซึ่งเหลือพื้นที่ 47 ไร่ 1 งาน เข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยกองทัพบกเสนอชื่อ "จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี" ผู้บัญชาการทหารบกคนแรก ที่กองทัพบกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ ให้กรมสามัญศึกษาใช้เป็นชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี"

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดศูนย์การเรียนรู้โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้