เอกสารงานบุคคล

รายงานผลการอบรม

บันทึกข้อความขออนุญาตไปอบรม

หน้าปก

บันทึกข้อความ

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ครูผู้ช่วย_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูผู้ช่วย_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครู(ไม่มีวิทยฐานะ)_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครู(ไม่มีวิทยฐานะ)_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูชำนาญการ_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูชำนาญการ_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูชำนาญการพิเศษ_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูชำนาญการพิเศษ_ประเมินเลื่อนเงินเดือน