เอกสารงานบุคคล

แบบประเมินผล PA - ครู ไม่มีวิทยฐานะ

แบบประเมินผล PA - ครู ไม่มีวิทยฐานะ

แบบประเมินผล PA - ครูชำนาญการ

แบบประเมินผล PA - ครูชำนาญการ

แบบประเมินผล PA - ครูชำนาญการพิเศษ

แบบประเมินผล PA - ครูชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปผลการประเมิน PA - สำหรับกรรมการประเมิน

แบบสรุปผลการประเมิน PA - สำหรับกรรมการประเมิน

แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 และประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - ครูผู้ช่วย

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - ครูผู้ช่วย

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - ครูชำนาญการ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - ครูชำนาญการ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - ครูชำนาญการพิเศษ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - ครูชำนาญการพิเศษ

คำสั่งที่ 116/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

คำสั่งที่ 117/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

คำสั่งที่ 118/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

คำสั่งที่ 119/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

คำสั่งที่ 120/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูธุรการและพนักงานทั่วไป ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

คำสั่งที่ 171 - 174/2566 คำสั่งคณะทำงานตามกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ

รายงานผลการไปอบรม

รายงานผลการไปอบรม

บันทึกข้อความขออนุญาตไปอบรม

บันทึกข้อความขออนุญาตไปอบรม

หน้าปก

บันทึกข้อความ

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน