คณะผู้บริหารโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ดร. ประทีป ไชยเมือง

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายวัฒนพงษ์ ยองเข

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป