คณะผู้บริหารโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ดร. ประทีป ไชยเมือง

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพลวิทย์ กุมภา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล