คณะผู้บริหารโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ดร. ประทีป ไชยเมือง

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวัฒนพงษ์ ยองเข

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายพลวิทย์ กุมภา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ