เอกสารดาวน์โหลดสำหรับครู

เอกสารจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

แบบสรุปผลการเรียนรายบุคคล

แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ครูผู้ช่วย_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูผู้ช่วย_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครู(ไม่มีวิทยฐานะ)_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครู(ไม่มีวิทยฐานะ)_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูชำนาญการ_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูชำนาญการ_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูชำนาญการพิเศษ_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

ครูชำนาญการพิเศษ_ประเมินเลื่อนเงินเดือน

การงานอาชีพ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิลปะ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คำสั่งที่ 199/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตัวอย่างรูปเล่มรายงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตัวอย่างรูปเล่มรายงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตัวอย่างรายงานนิเทศการสอน หน้าเดียว

ตัวอย่างรายงานนิเทศการสอน หน้าเดียว (ไฟล์ Powerpoint)