งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นผ.01 - 04 แบบฟอร์มการเขียน

นผ.05 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

นผ.06 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

นผ.07 แบบฟอร์มการเขียนรายงานแบบสั้น

นผ.10 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

นผ.10 แบบฟอร์มขออนุมัติเฉพาะ GEP IEP MEP

นผ.10 แบบฟอร์มขออนุมัติเฉพาะวิชาการ

นผ.11 ขออนุมัติกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการและขออนุญาตดำเนินการ

นผ.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อจัดจ้าง ในแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นผ.13 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรม/งาน ในแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นผ.14 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ

นผ.15 รายละเอียดรายการพัสดุจัดซื้อ

แบบฟอร์มประมาณค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติจัดกิจกรรม