สาระวิทยาศาสตร์

นายปธิกร ปัถยภากรณ์

ครูชำนาญการ

นางพรปวีณ์ กาสา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพร ทัศนานุตริยะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิชญาภา โพธิวัน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรณู พยุหเกียรติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์

ครูชำนาญการ

นางสิทธิรัตน์ อิสารพายุห์

ครูชำนาญการ

นางสาวพรรณทิภาภรณ์ อภิปริญญา

ครูชำนาญการ

นายรัฐราษฎร์ เกื้อสกุล

ครูชำนาญการ

นางสาววิลาวัลย์ อมตพิทักษ์สกุล

ครู

นางประริศตา วรรณชัย

ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร หวังชอบ

ครู

นายธนิน สิงหนาท

ครู

นางสาวนวลจันทร์ พาหา

ครู

นายจักรพงค์ มงคลแก้ว

ครู

นายภานุมาศ สีน้ำเงิน

ครู

นายชัยณรงค์ ทรายทอง

ครู

นางสาวชลิตา ดาวลอย

ครู


สาระคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา

ครู

นางสาววิชุดา กันอ่วม

ครูชำนาญการ

นางสาวสโรชา เอี่ยมสุรนันท์

ครู

นางสาวสุรัมภา บุญการีย์

ครู

นางสาวภัสรสุดา วงษ์ยังอยู่

ครูผู้ช่วย

นายจักรพงษ์ ยอดโพธิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกฤตา ปินธง

ครูผู้ช่วย