จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ปีการศึกษา 2566
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาครูสอนชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซ่อมแซมสระว่ายน้ำ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงซ่อมแซมปรับพื้นถนนรอบบริเวณเสาธงหน้าอาคาร 3 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และทาสีอาคาร 3,4,5,9
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)