ชื่อ - นามสกุล :นางสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล