ชื่อ - นามสกุล :นายรุ่ง ฟักทอง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการการลุ่มบริหารทั่วไป