[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 216 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
* ปีการศึกษา 2561
* ปีการศึกษา 2562
ระบบรายเว็บไซต์
  
วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

                      โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

         

  พันธกิจ (MISSION)

                      พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชาติเทียบเคียงมาตฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรมดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง ใช้สื่อวัตกรรม เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันยุคสมัย และพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบคุณภาพระดับสากลเป้าหมาย (GOAL)


        ๑. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
        ๒. บุคลากรและผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ๓. ครูและบุคลกรทางการศึกษา ได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
        ๔. ครูและนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยบริการได้อย่าง เหมาะสมทันต่อสถานการณ์โลก
        ๕. สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบคุณภาพ
        ๖. สถานศึกษาจัดให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ