[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 216 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
* ปีการศึกษา 2561
* ปีการศึกษา 2562
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางธัญรัศมิ์ จิตรจรัสพร
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางมนสิชา ชอบชม
ครู
Click ดูประวัติ
นางภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางรุจีวรรณ์ เกตุนวม
ครู
Click ดูประวัติ
นายรัฐราษฎร์ เกื้อสกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางพรปวีณ์ กาสา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวลดาวัย์ ชั้นประดับ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอัมพร ทัศนานุตริยะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิชุดา กันอ่วม
ครู
Click ดูประวัติ
นางเรณู พยุหเกียรติ
ครู
Click ดูประวัติ
นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช
ครู
Click ดูประวัติ
นางสิทธิรัตน์ อิสารพายุห์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัฒตรา ไชยเมือง
ครู
Click ดูประวัติ
นางนภัสรา อุทปา
ครู
Click ดูประวัติ
นายปธิกร ปัถยภากรณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิลาวัลย์ อมตพิทักษ์สกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปาริชาติ ฮวดยิ่ง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ แสนสุข
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตากรณ์ อิ่มรัง
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐพร จันทร์วิเศษ
ครู
Click ดูประวัติ
นายธนิน สิงหนาท
ครู
Click ดูประวัติ
นายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนันทา ผุยขัน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประริศตา ขั่วทา
ครู
Click ดูประวัติ
นายจักรพงศ์ มงคลแก้ว
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชญาภา พัฒน์ดากุล
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
19 : ครูธุรการ