คูมือการใช้งานโปรแกรม My Office Surasak
หน้าแรก คู่มือการใช้งาน
การบันทึกเสนอแฟ้ม การออกเลขคำสั่ง การส่ง.pdf
การบันทึกเสนอแฟ้ม และการส้งหนังสือรชการภ.pdf
การลงทะเบียนรับ.pdf
การลาและไปราชการ.pdf
การส่งเอกสารส่วนตัว การออกเลขเกียรติบัตา.pdf
คู่มือการลงเวลามาปฏิบัติงานน.pdf
คู่มือระบบการจองรถ.pdf
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณโครงการ.pdf