โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
การสอบปลายภาค (ออนไลน์) ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค (ออนไลน์)
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
ร่วมสนุกทำแบบทดสอบวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เพื่อชิงเกียรติบัตร
ทำแบบทดสอบ
ระบบ SchoolBilling ในการชำระเงิน
เข้าระบบ SchoolBilling
เลือกวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้น
เลือกวิชาเพิ่มเติม
Download เอกสารประกอบการเรียน Online
วิชา ศ21102 ดนตรี - นาฏศฺลป์ ม.1
วิชา IS 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ผ่านระบบ Online
ตรวจสอบผลการเรียน
นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ (ไม่ใช่นักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
ขออีเมล และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams ได้ที่นี่
นักเรียน ม.1  นักเรียน ม.4 (นักเรียนใหม่)
Download ตารางสอนปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
พิมพ์คำสั่งตารางสอน

รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
Download
ประกาศผลการคัดเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอเลื่อนเงินเดิอน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
Download เกณฑ์ใหม่-แบบประเมินผลฯ (Word) Download แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Word)
My Office Surasak
คำสั่งโรงเรียน เอกสาร PLC ข่าวสาร/ประกาศ
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารงานวิจัย / งานวิจัยเผยแพร่
เอกสารงานประกันคุณภาพ เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ เอกสารงานอาคารสถานที่
เอกสารงานนโยบายและแผน แบบตรวจองค์ประกอบแผน ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ