เอกสารงานวิจัย
หน้าแรก งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ประกาศประกวดราคา
TOR การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.pdf
TOR การจ้างเหมาบริการผู้สอนชาวต่างชาติ แผนการเรียน MEP.pdf
TOR จ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างชาติ.pdf
TOR โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์.pdf
TORโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศ.pdf
ประกวดราคาเช้าเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
ประกาศ.pdf
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างครูต่างชาติ.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคาร 9.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา