งานนโยบายและแผน
หน้าแรก นผ.01-04 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ นผ.05-07 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน นผ.10-15 ขออนุมัติกิจกรรม
นผ.10 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ.docx
นผ.11 ขออนุมัติกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการและขออนุญาตดำเนินการ.docx
นผ.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อจัดจ้าง ในแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.docx
นผ.13 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรม งาน ในแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563.docx
นผ.14 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ.docx
นผ.15 รายละเอียดรายการพัสดุจัดซื้อ 1.docx