ประกาศมาตรการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ประกาศการจัดกลุ่มนักเรียนเข้าเรียนในวันเปิดเรียน 1 ก.พ. 2564
แจ้งการรับเงินสอนเสริมวิชาการวันเสาร์ (ห้องเรียนปกติ) คืน
แจ้งการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เลือกแผนการเรียนต่อในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
เข้าสู่ระบบเลือกแผนการเรียน คลิกที่นี่
แบบลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 4 – 30 มกราคม 2564
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)
Download PDF File Download Excel File
แจ้งยกเลิกการเรียนเสริมวิชาการวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
หากนักเรียนมีปัญหาในการเข้าใช้ Microsoft Team และต้องการขอรหัสผ่านใหม่
โปรดแจ้งรายละเอียดในเพจ
แจ้งปัญหาการใช้งาน Microsoft Team - SSM คลิกที่นี่
ระบบเลือกชุมนุม
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การเลือกชุมนุมนักเรียนจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียนและหมายเลขบัตรประชาชน
โดยนักเรียนสามารถทดสอบการเข้าสู่ระบบได้ก่อน ด้วยการทดลองเข้าสู่ระบบประกาศผลคะแนน (ดูเกรด)
นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบดูเกรดได้ เป็นเพราะหมายเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง
ดังนั้นใหนักเรียนรีบแจ้งขอแก้ไขเลขบัตรประชาชนโดยเร็วที่สุด

แจ้งขอแก้ไขเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูล (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้)
ถ้าเลขบัตรประชาชนไม่ผิด ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยน
แบบสำรวจนักเรียนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID19
ประกาศการผลคะแนน และเกรดของนักเรียน ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งขอแก้ไขเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูล (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบดูเกรดได้)
พิมพ์คำสั่งตารางสอน 2/2563
ตารางการจัดการเรียนการสอนช่วงหยุดกรณีพิเศษวันที่ 24,25 และ 28-30 ธันวาคม 2563
ตารางสอนครูและนักเรียน ประจำภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางชดเชยก่อนเปิดภาคเรียนและตารางชดเชยวันเสาร์
Download ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา Upload หลักฐานการชำระเงิน
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สามารถใช้ Application ของธนาคาร Scan จ่ายได้ทุกธนาคาร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย Ref 1 คือเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เช่น 43210)
และ Ref 2 คือ ระดับชั้น ห้อง เช่น (107 หมายถึง ม.1/7, 401 หมายถึง ม.4/1, 513 หมายถึง ม.5/13)
จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินเข้ามาในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยท่านผูปกครองสามารถติดตามผลการชำระเงินได้จากระบบ Upload
และรอทางโรงเรียนจัดพิมพ์ใบเสร็จให้ในภายหลัง
ระดับทักษะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
เข้าเรียน Online วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูต่างชาติ
ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2563 ข่าวสาร/ประกาศ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครู้จ้างภาษาอังกฤษ
ร่างขอบเขตงาน TOR อาคาร 9 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 9
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารงานวิจัย
เอกสารงานประกันคุณภาพ เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ เอกสารงานอาคารสถานที่
เอกสารงานนโยบายและแผน แบบตรวจองค์ประกอบแผน ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ