-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ณ Blu-o ศูนย์การค้าเอสพลานาด แคราย ชั้น ๔ จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒. เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๓. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขออัตราเพิ่มพนักงานขับรถยนต์ ในราชการของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวนทุกท่าน ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) ครบรอบ ๕๐ ปี บุตรทบ.-สุรศักดิ์มนตรี ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่นี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการงานนโยบายและแผน (นผ.01 - นผ.04) )

2. แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน (นผ.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.5 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อาคาร ๖ ชั้น ๑

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางห้องเรียนเสริมวิชาการ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องยกเลิศประกาศ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ สอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่องยกเลิศประกาศ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ สอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
สาขาวิภาวดีรังสิต ๕ ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ

เลขที่ 019-0-09264-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR)

รายงานการพัฒนา 56 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (SAR)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ 2559

ระบบ My Office

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400