ประกาศแจ้งนักเรียนสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ
ให้นักเรียนส่งแฟ้มสะสมผลงานทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2564

และประกาศผลการคัดเลือกทาง Web Site ของโรงเรียน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และรายงานตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2564
(เปิดให้ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 พ.ค.2564)
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษและตำแหน่งพนักงานขับรถ
Download เอกสาร
หากนักเรียนมีปัญหาในการเข้าใช้ Microsoft Team และต้องการขอรหัสผ่านใหม่
โปรดแจ้งรายละเอียดในเพจ
แจ้งปัญหาการใช้งาน Microsoft Team - SSM คลิกที่นี่
ประกาศการผลคะแนน และเกรดของนักเรียน ประจำภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งขอแก้ไขเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูล (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบดูเกรดได้)
แจ้งวันรับใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
พิมพ์คำสั่งตารางสอน 2/2563
ตารางการจัดการเรียนการสอนช่วงหยุดกรณีพิเศษวันที่ 24,25 และ 28-30 ธันวาคม 2563
ตารางสอนครูและนักเรียน ประจำภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางชดเชยก่อนเปิดภาคเรียนและตารางชดเชยวันเสาร์
ระดับทักษะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
เข้าเรียน Online วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูต่างชาติ
ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2563 ข่าวสาร/ประกาศ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ TOR การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ร่างขอบเขตงาน TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 9
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารงานวิจัย / งานวิจัยเผยแพร่
เอกสารงานประกันคุณภาพ เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ เอกสารงานอาคารสถานที่
เอกสารงานนโยบายและแผน แบบตรวจองค์ประกอบแผน ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ