แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลของนักเรียนทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561course syllabus ม. 1

course syllabus ม. 2

course syllabus ม. 3

course syllabus ม. 4

course syllabus ม. 5

course syllabus ม. 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP ถึงวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการนิเทศการสอนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561

1. ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1.แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

1. ตัวอย่าง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม A math

2. รูปเล่ม กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม A math

1. แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม

2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (นผ.05)

3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (นผ. 06)

4.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher

2. โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

3. ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher


ก.ค.ศ. จัดประชุมด้วยระบบทางไกล Video Conference ย้อนหลัง

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400