แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ม.1
แจ้งความจำนง
ตรวจสอบแก้ไข/พิมพ์ใบแจ้งความจำนง
สรุปข้อมูลการแจ้งความจำนง
ม.4
แจ้งความจำนง
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ระบบทำงานช้าขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศเรียกนักเรียนในลำดับสำรองในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GEP/MEP
ประกาศผลการพิจารณารอบ 2 ในการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
Download (PDF)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GEP/IEP/MEP
ม.1
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก GEP
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก MEP
ม.4
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก GEP
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก IEP

ประกาศผลคะแนน การสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GEP/IEP/MEP
ม.1
ผลคะแนนการสอบ GEP
ผลคะแนนการสอบ MEP
ม.4
ผลคะแนนการสอบ GEP
ผลคะแนนการสอบ IEP
ประกาศแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สามารถแจ้งความจำนงได้ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
หากนักเรียนมีปัญหาในการเข้าใช้ Microsoft Team และต้องการขอรหัสผ่านใหม่
โปรดแจ้งรายละเอียดในเพจ
แจ้งปัญหาการใช้งาน Microsoft Team - SSM คลิกที่นี่
ประกาศการผลคะแนน และเกรดของนักเรียน ประจำภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งขอแก้ไขเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูล (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบดูเกรดได้)
แจ้งวันรับใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
พิมพ์คำสั่งตารางสอน 2/2563
ตารางการจัดการเรียนการสอนช่วงหยุดกรณีพิเศษวันที่ 24,25 และ 28-30 ธันวาคม 2563
ตารางสอนครูและนักเรียน ประจำภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางชดเชยก่อนเปิดภาคเรียนและตารางชดเชยวันเสาร์
Download ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา Upload หลักฐานการชำระเงิน
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สามารถใช้ Application ของธนาคาร Scan จ่ายได้ทุกธนาคาร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย Ref 1 คือเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เช่น 43210)
และ Ref 2 คือ ระดับชั้น ห้อง เช่น (107 หมายถึง ม.1/7, 401 หมายถึง ม.4/1, 513 หมายถึง ม.5/13)
จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินเข้ามาในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยท่านผูปกครองสามารถติดตามผลการชำระเงินได้จากระบบ Upload
และรอทางโรงเรียนจัดพิมพ์ใบเสร็จให้ในภายหลัง
ระดับทักษะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
เข้าเรียน Online วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูต่างชาติ
ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2563 ข่าวสาร/ประกาศ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครู้จ้างภาษาอังกฤษ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ TOR การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ร่างขอบเขตงาน TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 9
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารงานวิจัย
เอกสารงานประกันคุณภาพ เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ เอกสารงานอาคารสถานที่
เอกสารงานนโยบายและแผน แบบตรวจองค์ประกอบแผน ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ