ประกาศใหม่ ณ วันที่ 07-05-2561 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างครูต่างประเทศสอนอังกฤษด้วยวิธีประกววดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

ประกาศใหม่ ณ วันที่ 07-05-2561 กำหนดคุณลักษณะการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ยกเลิกประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างครูต่างประเทศสอนอังกฤษด้วยวิธีประกววดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนอังกฤษด้วยวิธีประกววดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

กำหนดคุณลักษณะการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธิ์จับฉลาก

งานทะเบียนวัดผล ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น
เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
ประชุม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมกิติขจร (อาคาร 1 ชั้น 4) รายชื่อนักเรียน ดังเอกสารแนบ

ประกาศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เปลี่ยนกำหนดการวันแจกใบ ปพ.1 จากวันที่ 2 เมษายน

เปลี่ยนเป็นวันที่ 9 เมษายน 2561 ตามเวลาที่กำหนดเดิมกรอกประวัติมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

กรอกประวัติมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

แจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภท ม.3 เดิม คัดต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ID plan ไฟล์ Word

แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล LOG-BOOK PLC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการงานนโยบายและแผน (นผ.01 - นผ.04) )

2. แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน (นผ.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อาคาร ๖ ชั้น ๑

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางห้องเรียนเสริมวิชาการ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องยกเลิศประกาศ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ สอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่องยกเลิศประกาศ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ สอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR)

รายงานการพัฒนา 56 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (SAR)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ 2559

ระบบ My Office

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400