รายละเอียด การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)

รายละเอียด กำหนดการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน


รายชื่อนักเรียน ชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400