ประกาศการผลคะแนน และเกรดของนักเรียน ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนครูและนักเรียน ประจำภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางชดเชยก่อนเปิดภาคเรียนและตารางชดเชยวันเสาร์
ประกาศผลรายบุคคล SSM Pre Gifted ห้องเรียนปกติและ MEP
ประกาศผลรวม SSM Pre Gifted
ประกาศผลรวม SSM Pre ห้องเรียนปกติและ MEP


ระดับทักษะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่องนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
เข้าเรียน Online วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูต่างชาติ
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนครู ตารางสอนนักเรียน
ข่าวสาร/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูธุรการและลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
เอกสารงานประกันคุณภาพ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ