สมัคร SSM Pre Gifted ห้องเรียนปกติและ MEP
ประกาศการผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 และการเปิดภาคเรียน 2/2563

ระดับทักษะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่องนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
เข้าเรียน Online วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูต่างชาติ
ประกาศการผลคะแนนกลางภาค 2563/1
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนครู ตารางสอนนักเรียน
ข่าวสาร/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูธุรการและลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ