-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกประวัติมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 4 ประเภทเงือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียนซ่อม นักเรียน ม.1- 3 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนซ่อม นักเรียน ม.4- 6 ปีการศึกษา 2559

รหัสรายวิชา นักเรียน ม.1- 3 ปีการศึกษา 2559

รหัสรายวิชา นักเรียน ม.4- 6 ปีการศึกษา 2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม. 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม. 1 ประเภทเงือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นม. 1 ประเภท จับฉลาก ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม. 1 ประเภทนักเรียนพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำหรับนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560


4 เม.ย. - รายงานตัวเรียนต่อ ม.4 และรับเอกสาร (สำหรับนักเรียนที่ได้สิทธิ์) ที่ห้อง 311 อาคาร 3 ชั้น 1
เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ที่ห้อง 311 อาคาร 3 ชั้น 1
หมายเหตุ: ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์


5 เม.ย. - รับใบปพ.1 ม. 3/1 - 3/4 เวลา08.00 น.- 09.00 น.
ม. 3/5 - 3/8 เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
เวลา ม. 3/9 - 3/12 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ที่ฝ่ายทะเบียนหน้าห้องวิชาการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
สาขาวิภาวดีรังสิต ๕ ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ

เลขที่ 019-0-09264-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศห้องเรียนปกติชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
เริ่มแจ้งความจำนงได้ใน วันที่ 25-30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันรับสมัครจับฉลาก/สอบคัดเลือกประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1

ระดับชั้น รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ (GEP) 20-24 ก.พ.60

(08.30-16.30 น.)
- 4 มี.ค.60

(09.00-12.00 น.)
9 มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
12. มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
18 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
2.ความสามารถพิเศษ 27-28 มี.ค.60

(08.30-16.30 น.)
- 30 มี.ค.60

(09.00-16.30น.)
31 มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
31 มี.ค.60

0 (09.00-16.30 น.)
19 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
3.สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
- 1 เม.ย.60

(09.00-12.00 น.)
5 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
5 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
19 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
4.จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
7 เม.ย.60

(09.00 น.)

- 7เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
7เม.ย.60

(09.00-16.30น.)
19 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
5. เงื่อนไขพิเศษ 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
-- 5 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
5 เม.ย.60

(09.00-16.30น.)
19 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดวันรับสมัครจับฉลาก/สอบคัดเลือกประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4

ประเภท รับสมัคร สอบคัดเลือก ปรพกาศผล รายงานตัว มอบตัว
1. ห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (IEP) 20-24 ก.พ.60

(08.30-16.30 น.)
5 มี.ค.60

(09.00-12.30 น.)
10 มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
12. มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
18 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
2.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(GEP) 20-24 ก.พ.60

(08.30-16.30 น.)
5 มี.ค.60

(09.00-12.30น.)
10 มี.ค.60

(09.00-16.30 น.)
12 มี.ค.60

0 (09.00-16.30 น.)
18 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
3.นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม - - - 4 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
20 เม.ย.60

(09.00-12.00 น.)
4.สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET จากนักเรียนที่จบม.3 จากโรงเรียนอื่น 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
2 เม.ย.60

(09.00-12.30 น.)
6 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
6 เม.ย.60

(09.00-16.30น.)
20 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)
5. เงื่อนไขพิเศษ 27-30 มี.ค.60

(08.30-16.30น.)
- 6 เม.ย.60

(09.00-16.30 น.)
6 เม.ย.60

(09.00-16.30น.)
20 เม.ย. 60

(09.00-12.00 น.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR)

รายงานการพัฒนา 56 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (SAR)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ 2559

ระบบ My Office

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400